INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SPOLEČNOSTI KLIKNI.EU s.r.o.

Platnost a účinnost směrnice: 25. května 2018
Verze: 1. verze

(A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Základní informace o zpracování osobních údajů
Společnost KLIKNI.EU s.r.o. . (dále jen „Společnost“ dále jen „my“) jako správce Vašich osobních údajů tímto vydává informační memorandum o zpracování osobních údajů dotčených osob (dále jen „Memorandum“). 
Účelem tohoto Memoranda je informovat Vás jakožto subjekty údajů (dále jen „Vy“) o zpracování Vašich osobních údajů prováděném ze strany Společnosti a o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.
Toto Memorandum může být Společností měněno a doplňováno. Aktuální znění tohoto Memoranda naleznete na adrese Nádražní 1088, 738 01  Frýdek-Místek. Doporučujeme, abyste s aktuálním zněním Memoranda pravidelně seznamovali. Memorandum rovněž naleznete na webu www.kliknacestuj.eu.

Kontaktní údaje Společnosti
Budete-li mít jakékoliv dotazy týkající se problematiky zpracování Vašich osobních údajů a jejich ochrany, kontaktujte nás prostřednictvím kteréhokoliv z následujících komunikačních kanálů:
na telefonním čísle +420 774 416 276
na e-mailové adrese klikniacestuj@gmail.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
V souladu s požadavky příslušných právních předpisů jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv.
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Michaela Dryšlová
Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat prostřednictvím kteréhokoliv z následujících komunikačních kanálů:
e-mailovou poštou na e-mailové adrese klikniacestuj@gmail.com

Odborné pojmy
Nevyplývá-li z kontextu tohoto Memoranda jinak, mají odborné pojmy použité v tomto Memorandu dále uvedený význam:
„automatické rozhodování“ znamená rozhodování o Vaší osobě založené výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů (bez zásahu lidské úvahy), včetně profilování (definice viz níže), které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká (např. neposkytnutí služby)
„citlivé osobní údaje“ znamená osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby, a údaje o trestné činnosti či jiné intimní údaje
„cookies“ znamená textové (datové) soubory obsahující malé množství informací (dat), které se při návštěvě webových stránek ukládají do uživatelova počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě webových stránek jsou soubory cookies odesílány zpět na webové stránky (příp. jiné stránky), které soubory cookies rozpoznají, a umožní tak webovým stránkám rozpoznat uživatelův počítač, mobilní telefon či jiné zařízení
„hash“ znamená digitální otisk konkrétního chování uživatele webu obsažený v cookies
„osobní údaj“ znamená informace o Vaší osobě, které jsou blíže vymezeny v části článku 7 tohoto Memoranda
„profilování“ znamená detailní zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k Vaší osobě, zejména co se týká Vaší ekonomické situace, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nacházíte
„příjemce“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu (jinou společnost), orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, kterému jsou Vaše osobní údaje poskytnuty (např. dopravní společnosti či policejní orgán)
„správce“ či „správce osobních údajů“ znamená osobu, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V případě zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto Memorandu je správcem Vašich osobních údajů Společnost
„subjekt údajů“ znamená fyzickou osobu, o které zpracováváme osobní údaje – tedy Vás, zejména pokud jste našimi obchodními partneři (či jejich zaměstnanci), uchazeči o zaměstnání nebo návštěvníci našich webových stránek aj.
„třetí stát“ znamená jiný stát než členský stát Evropské unie
„uživatele webových stránek“ znamená fyzickou osobu starší 18 let, která navštěvuje webové stránky Společnosti
„webové stránky Společnosti“ znamená www.klikniacestuj.eu
„zpracování“ či „zpracování osobních údajů“ znamená jakýkoliv způsob nakládání s osobními údaji jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení
„zpracovatel“ či „zpracovatel osobních údajů“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Společnost (např. účetní či advokátní společnosti).

(B) SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY A ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ
Soulad s právními předpisy
Ochrana Vašich osobních údajů je naší prioritou a při zpracování Vašich osobních údajů tak dodržujeme veškeré povinnosti a plníme veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Základní zásady zpracování osobních údajů
Při zpracování osobních údajů se řídíme následujícími základními zásadami zpracování osobních údajů.
Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti

Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem.

Zásada účelového omezení

Shromažďujeme (a zpracováváme) Vaše osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a současně je dále nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

Zásada minimalizace údajů

Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je pro účely zpracování Vašich osobních údajů přiměřený, relevantní a nezbytný.

Zásada přesnosti

Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a v případě potřeby Vaše osobní údaje aktualizujeme.
Zásada omezení uložení

Zpracováváme (ukládáme) Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů, příp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Zásada integrity a důvěrnosti

Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze způsobem zajišťujícím náležité zabezpečení Vašich osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
Zásada odpovědnosti

Neseme odpovědnost za dodržování výše uvedených zásad zpracování a za soulad zpracování Vašich osobních údajů v souladu s právními předpisy.

(C) ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje (kategorie osobních údajů)
V závislosti na Vašem postavení vůči naší Společnosti o Váš můžeme zpracovávat následující osobní údaje (kategorie osobních údajů):

Identifikační údaje

údaje sloužící k identifikaci Vaší osoby, zejména akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladech totožnosti, údaj o Vaší pracovní pozici či funkci, číslo řidičského průkazu, pas, vízum aj.;

Kontaktní údaje včetně elektronických

údaje sloužící pro kontaktování a komunikaci s Vaší osobou, zejména telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikátor v komunikačních platformách (např. Skype, WhatsApp), adresa trvalého bydliště, příp. přechodného bydliště, jiná kontaktní adresa;

Ověřovací (tzv. autentifikační) údaje

údaje sloužící k bezpečnému ověření (verifikaci) identity Vaší osoby, zejména jméno, příjmení či přihlašovací jméno, hesla, PIN, čip karty a další elektronické autentifikační prvky, dále SPZ automobilu;

Hodnotící údaje

údaje týkající se hodnocení o Vaší osobě – toto hodnocení se týká výhradně Vám poskytovaných služeb;

Platební údaje

údaje sloužící k provádění plateb, zejména číslo bankovní účtu, informace o platební kartě či jiném platebním prostředku (např. PayPal);

Údaje o dalších osobách

údaje o Vašich rodinných příslušnících (jméno a příjmení, počet dětí, rodná čísla, telefonní kontakt);
Údaje o zdravotním stavu

údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu a případných zdravotních omezení;

Údaje o právních nárocích

údaje o Vašich nárocích vůči Společnosti a nárocích Společnosti vůči Vaší osobě vyplývajících ze smluvního i mimosmluvního vztahu mezi Vámi a Společností, jako např. údaje o Vašem nároku na náhradu škody vůči Společnosti či údaj o nároku Společnosti vůči Vám např. z titulu smluvní pokuty či nezaplacené ceny služeb;

Audiovizuální údaje

údaje zachycené formou audiovizuálních záznamů, zejména fotografie, video záznamy, audio (hlasové) záznamy, které získáváme prostřednictvím bezpečnostních kamer v rámci sídla a pobočky  Společnosti či prostřednictvím našich delegátů a průvodců v destinaci;

Základní profilové údaje

údaje o Vašich základních fyzických charakteristikách (pohlaví, věk apod.) a Vašich základních sociálně-demografických charakteristikách (pohlaví, státní příslušnost, osobní (rodinný) stav, počet dětí apod.);

Údaje o ekonomické bonitě

údaje o Vaší ekonomické bonitě, ekonomické důvěryhodnosti a Vaší platební morálce, včetně Vašich majetkových poměrů a údaj o Vašem případném zadlužení, pokud tyto budou podstatné pro smluvní vztah, který máte se Společností;

Smluvní údaje

údaje o produktech a/nebo službách dodaných Vám dodaných ze strany Společnosti, o souvisejících požadavcích, stížnostech, reklamacích, servisních požadavcích včetně údaje o Vaší komunikaci se Společností a další související údaje;

Profesní profilové údaje

údaje o Vámi dosaženém vzdělání a profesní kvalifikaci, zejména se jedná o údaje uvedené ve Vašich životopisech;

IP adresu

údaje o Vašem zařízení, ze kterého navštěvujete webovou stánku;

Hash

údaje obsažené v cookies ohledně Vašeho chování na webových stránkách;

Další údaje

je možné, že o Vás zpracováváme i další osobní údaje zde výslovně neuvedené, nicméně se v každém případě bude jednat o osobní údaje nezbytné pro plnění účelů uvedených v tomto Memorandu.

(D) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zdroje zpracovávaných osobních údajů
Vaše osobní údaje získáváme z několika zdrojů. Primárním zdrojem Vašich osobních údaje jste Vy osobně (např. když s Vámi uzavíráme smlouvu o zájezdu či službách a Vy nám pro tyto účely předáte Vaše identifikační údaje či platební údaje). Dalším zdrojem Vašich osobních údajů jsou veřejně dostupné zdroje, jako je internet, včetně sociálních sítí (např. Facebook, aj.). Vaše osobní údaje dále získáváme z veřejně dostupných veřejných seznamů, rejstříků a registrů (např. obchodní rejstřík či živnostenský rejstřík).

Dalším zdrojem Vašich osobních údajů jsou cookies v souvislosti s Vaší aktivitou na našich webových stránkách, přičemž tento zdroj je blíže popsán v Oznámení o cookies. Pro úplnost dodáváme, že ochranu Vašeho soukromí můžete docílit i Vaším přednastavením webového vyhledávače.

Pokud Vás zajímá konkrétní zdroj zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás s tímto dotazem obrátit.

Právní důvody a účely zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních důvodů:
(I) z důvodu plnění smlouvy, kterou jste uzavřeli s naší Společností,
(II) z důvodu plnění právní povinnosti stanovené Společnosti právními předpisy,
(III) z důvodu oprávněných zájmů Společnosti,
(IV) pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, tak rovněž na základě Vašeho souhlasu, a 
(V) ve výjimečných situacích můžeme zpracovávat osobní údaje též z důvodu ochrany Vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely uvedené v tomto článku. Pokud bychom v budoucnu zpracovávali Vaše osobní údaje pro jiné než níže uvedené účely, budeme Vás o tom předem informovat prostřednictvím aktualizace tohoto Memoranda či jiným vhodným způsobem.
Pokud Vás zajímá konkrétní právní titul týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás s tímto dotazem obrátit.

A. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy mezi Společností a Vaší osobou

Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, je zpracování Vašich osobních údajů založeno především na této smlouvě (např. bude doplněno). Bez zpracování těchto Vašich osobních údajů by vůbec nebylo možno zmíněnou smlouvu uzavřít a následně ji plnit.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro následující účel/y:
Smluvní agenda

Účel smluvní agendy zahrnuje zpracování osobních údajů pro účely uzavírání smluvních vztahů se Společností, jejich změn a ukončování (včetně předsmluvního vyjednávání), plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy, včetně vedení evidence o těchto smluvních vztazích a související komunikace mezi Vámi a Společností aj.

B. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění právní povinnosti

Vaše osobní údaje zpracováváme dále proto, že to po nás vyžadují příslušné právní předpisy, například v rámci daňové a účetní agendy nebo v rámci občanskoprávní odpovědnosti naší Společnosti či v rámci archivnictví.
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro následující účely:

Daňová agenda

V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro účely daňové agendy, tedy pro účely přípravy, zpracování a podávání daňových přiznání, daňových hlášení a jiných daňových výkazů, komunikace s příslušnými orgány státní správy a plnění dalších povinností stanovených daňovými předpisy.

Účetní agenda

Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely vedení účetnictví a provádění účetních auditů, plnění registračních a evidenčních povinností, plnění povinností v souvislosti s výkaznictvím, komunikace s příslušnými orgány státní správy a plnění dalších povinností stanovených účetními předpisy.

Reklamační agenda

Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely vyřizování reklamací služeb Společnosti služeb dodaných Společnosti třetími osobami, související komunikace a pro účely vedení evidence reklamací.

Archivace

Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely plnění archivačních povinností stanovených příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví a spisové službě, daňovými předpisy či účetními předpisy.

Audity

Zpracování osobních údajů za účelem umožnění provádění povinných auditů ve Společnosti např. účetní, daňové aj.;

Součinnost s orgány veřejné moci

Zpracování osobních údajů za účelem poskytování povinných informací orgánům veřejné moci, např. orgánům činným v trestním řízení, finanční správě aj., pokud jsou součástí informací, které jsme povinni těmto orgánům poskytnout.

C. Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů

Vaše osobní údaje dále zpracováváme též na základě tzv. oprávněných zájmů Společnosti, to však vždy pouze za podmínky, že před těmito oprávněnými zájmy nemají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro následující účely:
Efektivní řízení a správa Společnosti

V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro účely zajištění efektivního řízení a správy Společnosti, tedy zejména pro účely organizace a řízení Společnosti, stanovení a realizace cílů Společnosti, zajištění administrativních procesů v rámci Společnosti a plnění povinností v oblasti compliance (tedy v oblasti zajištění právního souladu činností a procesů Společností s požadavky právních předpisů).
Tímto oprávněným zájmem Společnosti je zájem Společnosti na dodržování všech právních předpisů a interních předpisů Společnosti a současně zájem Společnosti na jejím růstu.

Marketing, propagace a reklama

Jedná se o zpracování osobních údajů pro účely propagace Společnosti a jejích služeb, tedy zasílání relevantních občasných nabídek stávajícím klientům, kteří v minulosti využili služeb Společnosti. Propagací služeb Společnosti se zejména rozumí zasílání aktuálních nabídek typu zájezdy First Minute, zájezdy se slevou, atd.
Tímto oprávněným zájmem Společnosti je zájem Společnosti na efektivní marketingové kampani, která nezasahuje do Vašich práv.

Vývoj a vylepšení služeb

V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro účely vývoje a vylepšení služeb Společnosti, tedy pro účely zkvalitnění poskytovaných služeb a zajištění vysokého standardu služeb Společnosti.
Tímto oprávněným zájmem Společnosti je zájem Společnosti na poskytování nejkvalitnějších služeb na trhu cestovního ruchu. Pro naplnění tohoto oprávněného zájmu Společnost zpracovává všechny relevantní reakce od klientů, kteří využívají služeb Společnosti.

Ochrana právních zájmů Společnosti

V rámci této agendy se jedná o zpracování osobních údajů v souvislosti s ochranou právních nároků a právem chráněných zájmů Společnosti, ať již jde o případy, kdy Společnost uplatňuje nároky vůči Vám či třetím osobám, nebo případy, kdy se Společnost naopak brání proti nárokům uplatněným Vámi či třetími osobami, a to mimosoudní, soudní či exekuční cestou.
Oprávněným zájmem Společnosti je zde zájem Společnosti na ochraně svých práv a zájmů, tedy na vymáhání nároků Společnosti vůči třetím osobám a na zajištění obrany Společnosti proti nárokům uplatněným vůči ní.

Pojistná agenda

Tímto se rozumí zpracování osobních údajů pro účely uplatnění pojistných nároků vůči pojišťovně, ať již v souvislosti s pojistnou událostí způsobenou Vámi nebo Vám.
Oprávněným zájmem Společnosti je zde zájem Společnosti na uplatnění pojistky vůči pojišťovně.

Bezpečnost a ochrana

Jedná se o zpracování osobních údajů pro účely zajištění bezpečnosti ve Společnosti včetně IT a síťové bezpečnosti a ochrany majetku Společnosti a majetku dalších osob. Za tímto účelem je Společnost vybavena zabezpečovacími systémy v podobě evidence přístupu prostor do Společnosti a bezpečnostního kamerového systému bez pořizování záznamů (snímání veřejných prostor v pobočce a/nebo sídle Společnosti).
Oprávněným zájmem Společnosti je zde ochrana majetku Společnosti a třetích osob a zajištění bezpečnosti osob nacházejících se v prostorách Společnosti.

Nábor nových zaměstnanců

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely náboru nových zaměstnanců Společnosti, tedy přijímání, zpracování a evidence životopisů, výběru (selekce) uchazečů o zaměstnání, konání pracovních pohovorů, hodnocení uchazečů o zaměstnání, činění nabídek na zaměstnání ve Společnosti a komunikace s uchazeči v rámci celého náborového procesu.
Oprávněným zájmem Společnosti je zde nábor nových pracovníků Společnosti a tedy efektivní fungování Společnosti.

Databáze uchazečů o zaměstnání

Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro účely vedení databáze (evidence) uchazečů o zaměstnání ve Společnosti, v rámci které evidujeme osobní údaje o neúspěšných uchazečích o zaměstnání ve Společnosti, u kterých je pravděpodobné, že jim může být učiněna nová nabídka na zaměstnání ve Společnosti (např. z důvodu, že Společnost zřídí novou pracovní pozici totožnou či podobnou pracovní pozici, o kterou se uchazeč o zaměstnání původně ucházel, či proto pracovní pozice, o kterou se uchazeč o zaměstnání původně ucházel, byla následně uvolněna).
Oprávněným zájmem Společnosti je zde obsazení pozic ve Společnosti, které se v budoucnu uvolní, a tedy efektivní fungování Společnosti.

V případě opravného zájmu Společnosti na vedení databáze uchazečů o zaměstnání však Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po omezenou dobu, a to dobu tří (3) kalendářních měsíců ode dne ukončení náborového procesu. Po uplynutí této doby jsou Vaše osobní údaje z databáze uchazečů o zaměstnání vymazány a nejsou tak Společností dále zpracovávány, ledaže jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci databáze uchazečů o zaměstnání po delší dobu.

D. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Vaše osobní údaje zpracováváme též na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, a to v případě, že nám Váš souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnete. V takovém případě pak zpracováváme dotčené osobní údaje pouze pro účely zpracování osobních údajů, pro které nám Váš souhlas poskytnete.
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu v případě některých cookies. Bližší informace ke cookies naleznete v Oznámení o cookies.
Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a máte tak právo Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoliv odvolat.
Souhlas nám v praxi můžete poskytovat např. v případě marketingové komunikace či profilování a zpracovávání Vašich osobních údajů prostřednictvím dat elektronických komunikací.

Příjemci (kategorie příjemců) osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou v souvislosti se shora uvedenými účely předávány třetím osobám, které jsou označovány jako příjemci osobních údajů. Jedná se o společnosti (či o fyzické osoby), se kterými Společnost spolupracuje buď jako se svými obchodními partery nebo při využívání služeb těchto společností, případně v rámci plnění svých zákonných povinností.
Tyto příjemce osobních údajů lze dělit na:

Příjemce, kteří jsou zpracovateli osobních údajů

Zpracovatelé Vašich osobních údajů jsou třetí osoby, které Společnost využívá ke svým vlastním účelům, a kteří tak Vaše osobní údaje zpracovávají výlučně pro Společnost (např. právní poradci, dodavatelé softwarových a cloudových systémů, personální agentury).

Vybíráme pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření potřebných pro účely zajištění ochrany Vašich osobních údajů.

Se zpracovateli je vždy uzavírána písemná smlouva o zpracování osobních údajů, jejímž předmětem je úprava podmínek zapojení zpracovatele do zpracování Vašich osobních údajů, úprava souvisejících povinností zpracovatelů, to vše za účelem zajištění náležité ochrany Vašich osobních údajů.

Příjemce, kteří jsou (samostatnými) správci osobních údajů

Tito příjemci mají postavení samostatných správců a zpracovávají Vaše osobní údaje pro své vlastní účely. Patří mezi ně především orgány státní správy a dále například obchodní partneři Společnosti (zákazníci a dodavatelé).

S těmito příjemci Vašich osobních údajů není uzavírána žádná zvláštní smlouva o zpracování Vašich osobních údajů, neboť tyto osoby mají ohledně zpracování Vašich osobních údajů stejné povinnosti jako Společnost a jsou tedy za zpracování Vašich osobních údajů sami odpovědni.

Přehled příjemců (kategorií příjemců), kterým jsou Vaše osobní údaje Společností poskytovány lze nalézt v příloze č. 1 tohoto Memoranda.

Předávání osobních údajů do třetích zemí
V určitých případech dochází (či může docházet) k tomu, že Vaše osobní údaje předáváme do třetích zemí, to však pouze při splnění níže uvedených podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Děje se tak zejména v souvislosti s Vašimi zájezdy.
Vaše osobní údaje tak předáváme do třetích zemí pouze při splnění některé z následujících podmínek:
za podmínky, že Vaše osobní údaje jsou předávány do třetí země, ohledně které bylo Evropskou komisí vydáno rozhodnutí o odpovídající ochraně Vašich osobních údajů, tj. do třetí země, kterou Evropská komise vyhodnotila jako bezpečnou z hlediska ochrany Vašich osobních údajů (dále jen „Rozhodnutí o odpovídající ochraně“); nebo
v případě, že ohledně dotčené třetí země nebylo Evropskou komisí vydáno Rozhodnutí o odpovídající ochraně, pak:
(I) za podmínky, že jsou ze strany příjemce Vašich osobních údajů (tedy osoby, které jsou Vaše osobní údaje předávány) poskytnuty vhodné záruky ochrany Vašich osobních údajů, a to nejčastěji prostřednictvím tzv. standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí, které jsou s dotčeným příjemcem uzavírány (dále jen „Předávání na základě vhodných záruk“); nebo (v případě neexistence takových vhodných záruk)

(II) za podmínky, že (1) předání Vašich osobních údajů do třetí země je nezbytné pro plnění smlouvy mezi společností a Vaší osobou (zejména tedy pracovní či jiné obdobné smlouvy), nebo (2) že jste k domu dali Váš výslovný souhlas.

Bližší informace o předávání osobních údajů do třetích zemí lze nalézt v příloze č. 2 tohoto Memoranda.
Doba uložení (zpracování) osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme (ukládáme) pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů.
V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě zákonných povinností, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu určenou právními předpisy, a to zejména daňovými a účetními předpisy.
V případě plnění smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a Společností a dále následujících 10 let po ukončení tohoto smluvního vztahu, a to zejména s ohledem na případné budoucí nároky vůči Vám či z Vaší strany vůči Společnosti.
V případě našeho oprávněného zájmu, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu stanovenou dle jednotlivých účelů, a to s ohledem na konkrétní účel. Bližší informace o době oložení zpracovávaných osobních údajů dle konkrétního účelu lze nalézt v příloze č. 3 tohoto Memoranda.
V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu uvedenou v tomto souhlasu.
Automatizované rozhodování, včetně profilování
Při zpracování Vašich osobních údajů dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a to však výlučně na základě Vašeho souhlasu.

Odkazy na jiné webové stránky
V případě, že jsou na webových stránkách Společnosti uvedeny odkazy na webové stránky provozované třetími osobami, jsou webové stránky třetích osob zcela nezávislé a jsou zcela mimo jakoukoli kontrolu Společnosti. Společnost tak žádným způsobem neodpovídá za obsah jakýchkoli webových stránek třetích stran, na které můžete přistupovat prostřednictvím odkazů obsažených na webových stránkách Společnosti, a Společnost tudíž nenese žádnou odpovědnost za jejich obsah, shodu se zásadami ochrany osobních údajů nebo jejich použití.

Použití modulů plug-in pro sociální sítě
Webové stránky Společnosti využívají moduly plug-in různých sociálních sítí. modul plug-in sociální sítě je tlačítko určené ke sdílení příspěvků z webových stránek Společnosti s dalšími uživateli dané sociální sítě.
Na našich webových stránkách používáme moduly plug-in těchto sociálních sítí.

Facebook

Tento modul plug-in je provozován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Provozovatelem stránky facebook.com je společnost Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland. Tyto moduly plug-in jsou označeny logem Facebook. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook najdete stránce facebook.com.

YouTube

Tento modul plug-in je provozován společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. modul plug-in je označen logem YouTube. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube najdete na stránce youtube.com.

Instagram

Tento modul plug-in je provozován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. modul plug-in je označen logem Instagram. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook najdete na stránce instagram.com.
Twitter

Tento modul plug-in je provozován společností Twitter Inc., Tento modul plug-in je provozován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. modul plug-in je označen logem Twitter. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter najdete na stránce twitter.com.
Google+

Tento modul plug-in je provozován společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. modul plug-in je označen logem Google+. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na stránce goole.com.

Vzhled a obsah modulů plug-in v prohlížeči je určován těmito sociálními sítěmi. Moduly jsou automaticky integrovány do webových stránek.
Pokud navštívíte některou z webových stránek Společnosti prostřednictvím jednoho z těchto modulů plug-in, Váš webový prohlížeč (např. Internet Explorer) automaticky vytvoří odkaz na server dané sociální sítě, bez ohledu na to, zda jste použili modul plug-in. Informace o tom, že jste navštívili webové stránky Společnosti, jsou pak sdíleny prostřednictvím tohoto odkazu.
Jestliže jste během návštěvy webových stránek Společnosti přihlášeni k některé ze sociálních sítí, přenesená data budou přidružena k Vašemu uživatelskému účtu na sociální síti. To platí i v případě, že využíváte modul plug-in.

(E) VAŠE PRÁVA
Obecné informace
Tato část Memoranda obsahuje informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů prováděném Společností nebo pro Společnost.
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat, a to kterýmkoliv způsobem uvedeným v části F níže.
Váš souhlas můžete odvolat v celém rozsahu nebo jen částečně ve vztahu k jen některým Vašim osobním údajům nebo jen některým účelům zpracování.
Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo získat od Společnosti potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv.
V případě, že Vaše osobní údaje skutečně zpracováváme, máte právo získat přístup k Vašim osobním údajům a právo na poskytnutí informací uvedených v tomto Memorandu.
Přístup ke zpracovávaným osobním údajům Vám poskytneme tím způsobem, že Vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů. Poskytnutí první kopie je bezplatné. Za poskytnutí dalších kopií na Vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek (s přihlédnutím k vynaloženým administrativním nákladům).
Výše uvedená potvrzení, informace a kopie Vám budou Společností poskytnuty písemně či v elektronické formě. Jestliže však podáte žádost v elektronické formě, budou Vám potvrzení, informace a kopie poskytnuty v elektronické formě, ledaže požádáte o jiný způsob.
Právo na opravu a doplnění osobních údajů
Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje týkající se Vaší osoby. S přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, a to v případě, že:
Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly Společností shromážděny nebo jinak zpracovány;
odvoláte Váš souhlas se zpracováním, pokud Vaše osobní zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, a současně pokud neexistuje žádný jiný právní důvod zpracování vašich osobních údajů;
vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů (k tomu viz blíže článek 21 níže) a současně nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
vznesete námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu;
osobní údaje byly z naší strany zpracovány protiprávně; nebo
Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy, jimž jsme vázáni.
V případě uplatnění práva na výmaz a splnění podmínek pro tento výmaz Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bychom Vaše osobní údaje potřebovali pro plnění právní povinnosti, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků či pro účely archivace.
Pokud byly Vaše osobní údaje zveřejněny, přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, abychom informovali další správce, kteří osobní údaje zpracovávají, že jste požádali, aby vaše osobní údaje byly vymazány.
Právo na omezení zpracování
Máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, a to v následujících případech:
budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a budete odmítat výmaz osobních údajů a místo toho žádat o omezení jejich použití;
Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro účely zpracování, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo vznesete námitku proti zpracování (k tomu viz blíže článek 21 níže), a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich odložení, Společností zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.
V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, budeme Vás informovat o případném zrušení omezení zpracování.
Právo na přenositelnost údajů
Máte právo po nás vyžadovat, abychom předali Vaše osobní údaje (které jste nám sami poskytli) jinému správci (tj. společnosti, kterou si sami určíte), to však pouze v následujících případech:
zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy mezi Společností a Vaší osobou; a (současně)
zpracování je Společností prováděno automatizovaně (tedy nikoliv manuálně).
Právo vznést námitku
Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založenému na Vašem oprávněném zájmu.
V případě uplatnění této námitky nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže (a) bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro takové zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo (b) by to bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (včetně profilování) pro účely přímého marketingu – v případě uplatnění této námitky nebudeme Vaše osobní údaje nadále zpracovávat v každém případě.
Právo na náhradu újmy
Máte vůči Společnosti právo na náhradu veškeré (hmotné či nehmotné) újmy, která Vám vznikne porušením povinností Společnosti v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů, a Společnost je tak povinna Vám utrpěnou újmu nahradit. Společnost je odpovědna též za újmu způsobenou Vám ze strany zpracovatelů, kterým Společnost předala Vaše osobní údaje.
Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování
Má právo nebýt předmětem žádného automatizovaného rozhodování, tedy rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů, včetně profilování, které má pro Vaši osobu právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, ledaže je toto zpracování:
nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a Společností;
povoleno právem Evropské unie nebo České republiky; nebo
založeno na Vašem výslovném souhlasu.
Právo podat stížnost u dozorového orgánu
V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či nevyhoví-li Společnost vaší žádosti týkající se Vašich osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů jako dozorový úřad v oblasti ochrany osobních údajů.
Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů i bez předchozí žádosti adresované Společnosti.
Nevyhoví-li Úřad na ochranu osobních údajů Vaší stížnosti, případně se jí vůbec nebude zabývat nebo nebude-li Vás informovat do tří měsíců o pokroku v řešení Vaší stížnosti, máte proti takovému postupu Úřadu na ochranu osobních údajů právo na soudní ochranu.
Právo na soudní ochranu
V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či v případě zjištění porušení Vašich práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo na účinnou soudní ochranu.

(F) ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Způsob uplatňování práv subjektů údajů
Vaše žádosti ve věci jakýchkoliv Vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Společností (dále jen „Žádost(i)“) můžete uplatnit u Společnosti prostřednictvím:
telefonního čísla +420 774 416 276
e-mailové adresy klikniacestuj@gmail.com
pověřence Společnosti.

Vyřizování žádostí subjektů údajů
Bezúplatnost vyřizování Žádosti

Není-li v tomto Memorandu výslovně uvedeno jinak, je vyřizování Vašich Žádostí a přijímání jakýchkoliv následných opatření prováděno bezúplatně.
Náležitosti Žádosti

Z Vaší Žádosti musí být zřejmé, že tuto Žádost činíte Vy, a o co Společnost žádáte. Společnost od Vás může požadovat bližší konkretizaci Žádosti či jejích důvodů.
Přijetí Žádosti subjektu údajů

Bude-li Vaše Žádost podána prostřednictvím e-mailové pošty či webového formuláře, bude Vám její přijetí bez zbytečného odkladu potvrzeno Společností, a to v závislosti na způsobu podání Žádosti e-mailovou poštou či jiným vhodným způsobem.

Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti

Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti (zejména opakující se Žádosti) mohou být zpoplatněny přiměřeným poplatkem (s ohledem na administrativní náklady) či odmítnuty. Stejnou nebo obdobnou Žádost budeme považovat za opakující se, pokud bude vznesena častěji než jednou za tři (3) měsíce.

Vyřízení Žádosti subjektu údajů

Žádosti jsou vyřizovány bezodkladně a v každém případě do jednoho (1) měsíce ode dne přijetí Žádosti.
Ve výjimečných případech (zejména s ohledem na složitost či počet všech vyřizovaných Žádostí) může být tato lhůta prodloužena, a to maximálně o další dva (2) měsíce. O takovém výjimečném prodloužení lhůty k vyřízení Žádosti Vás budeme informovat, a to nejpozději ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne přijetí Vaší Žádosti, a to společně s důvody pro takový odklad.
V případě odmítnutí Vašeho požadavku Vás budeme o tomto informovat a rovněž Vás budeme informovat o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

(G) ZÁVĚR
Doufáme, že jste všem informacím uvedených v tomto Memorandu porozuměli a že jste nyní dostatečně seznámeni s Vašimi právy a našimi povinnostmi ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Pokud byste přeci jen některým informacím uvedených v tomto Memorandu nerozuměli či se chtěli zeptat na relevantní informace týkající se zpracování osobních údajů, neváhejte se na naši Společnost obrátit prostřednictvím:
telefonního čísla +420 774 416 276
e-mailové adresy klikniacestuj@gmail.com
pověřence Společnosti.