Všeobecné smluvní podmínky Agentura KLIKNI.CZ s.r.o.

  • zajištění přepravy

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro autokarovou přepravu, kterou zajišťuje Agentura KLIKNI:CZ s.r.o. (dále jen „VOP“) se vztahují na nepravidelnou autokarovou přepravu osob a jejich zavazadel zajišťovanou Agenturou KLIKNI.CZ s.r.o. a jejími smluvními dopravci v souladu s platnými právními předpisy ČR.

1.2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy o přepravě, uzavírané mezi společností Agentura KLIKNI.CZ s.r.o., IČ: 27858367, DIČ:CZ27858367 se sídlem 2. května 199, 738 01 Frýdek-Místek, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 31961 (dále jen „Agentura“) a klientem, kterým může být i fyzická i právnická osoba (dále jen „Klient“).

1.3. Tyto VOP jsou zveřejněny na https://www.klikniacestuj.eu a rovněž i k dispozici na provozovně Agentury a u třetí osoby, která uzavření Smlouvy o přepravě zprostředkovala.

2. Vznik a obsah smluvního vztahu

2.1. Smluvní vztah mezi Agenturou a Klientem vzniká uzavřením písemné nebo online Smlouvy o přepravě na základě objednávky služeb přes www.klikniacestuj.eu. Není-li Smlouva o přepravě uzavřena v písemné formě Agentura vydá Klientovi Potvrzení o přepravě nebo voucher, jehož převzetí Klient potvrdí (dále pro obě formy „Smlouva o přepravě“ nebo „smlouva“).

2.2. Smlouva o přepravě Agentury obsahuje zejména označení smluvních stran, vymezení přepravy, především termín přepravy, trasu, cílové místo přepravy a příp. Místo návratu, uvedení všech služeb, které jsou doplňkem přepravy a do ceny přepravy zahrnuty, cenu přepravy včetně sjednaných termínů splatnosti a výši případných sjednaných jednotlivých záloh. Obsah Smlouvy o přepravě je určen rovněž těmito VOP, případně i Zvláštními podmínkami přiloženými ke Smlouvě o přepravě.

2.3. Jsou-li ve Smlouvě o přepravě sjednány podmínky odlišné od těchto VOP, mají odchylná ujednání takové smlouvy přednost před zněním těchto VOP.

2.4. Klient má nárok na účast na přepravě pouze v případě, že před zahájením přepravy řádně a včas uhradí celkovou cenu v souladu se Smlouvou o přepravě a těmito VOP.

2.5. Klient, který uzavírá Smlouvu o přepravě i ve prospěch třetích osob, odpovídá za splnění všech závazků ze Smlouvy o přepravě i za všechny ostatní cestující uvedené ve Smlouvě o přepravě, v těchto VOP, příp. ve Zvláštních podmínkách ke smlouvě přiložených.

3. Práva a povinnosti Agentury

3.1. Na základě uzavřené Smlouvy o přepravě a zaplacené sjednané ceny se Agentura zavazuje přepravit Klienta do sjednaného cílového místa přepravy a příp. zpět a řádně mu poskytnout i další služby spojené s přepravou v souladu se Smlouvou o přepravě.

3.2. Agentura je oprávněna odmítnout přepravu Klienta, resp. vyloučit z přepravy Klienta, který jeví známky opilosti nebo požití toxických nebo omamných látek, Klienta, jehož tělesné znečištění nebo znečištění jeho oděvu odporuje obvyklým hygienickým zásadám nebo by mohlo způsobit znečištění cestujících nebo prostor vozidla.

3.3. Agentura je oprávněna ke změně typu dopravního prostředku v závislosti na počet cestujících a na změnu trasy v závislosti na dopravní podmínky.

3.4. Agentura má právo zrušit přepravu nebo její část nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a případný následek není závislý na vůli, činnosti a postupu Agentury a v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní rozumně požadovat.

4. Práva a povinnost Klienta

4.1. Klient je oprávněn zejména:

4.1.1. požadovat poskytnutí přepravy a všech služeb, které jsou doplňkem přepravy, sjednaných a zaplacených v souladu se Smlouvou o přepravě;

4.1.2. reklamovat případné vady přepravy a poskytnutých služeb, které jsou doplňkem přepravy;

4.1.3. být seznámen se všemi případnými změnami v termínu, rozsahu, kvalitě a ceně přepravy i služeb, které jsou doplňkem přepravy.

4.2. Po uzavření Smlouvy o přepravě má Klient právo smlouvu postoupit, splňuje-li třetí osoba podmínky přepravy a Agentuře oznámit, že se místo něho přepravy zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. V případě, že Klient využije svého práva na změnu v osobě Klienta, je povinen oznámení učinit písemně a doručit je Agentuře a k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového Klienta, které obsahuje všechny jeho osobní údaje potřebné k uzavření Smlouvy o přepravě, že souhlasí s uzavřenou Smlouvou o přepravě, těmito VOP, příp. se Zvláštními podmínkami ke smlouvě přiloženými, a zda souhlasí či nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle čl. 14. těchto VOP. Původní a nový Klient jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny dle Smlouvy o přepravě. Změna v osobě Klienta je vůči Agentuře KLIKNI.CZ s.r.o. je účinná, doručí-li jí původní Klient oznámení spolu s uvedeným prohlášením alespoň 10. dní před zahájením přepravy. Shora uvedené platí i pro osobu spolucestujícího. Každá změna v osobě Klienta či spolucestujícího podléhá zaplacení manipulačního poplatku ve výši 100,- Kč, který je splatný okamžitě.

4.2. 1. Odstoupení od smlouvy Klienta a odstupné

Klient má právo odstoupit od smlouvy o přepravě kdykoliv před zahájením. Dopravy nebo čerpání jednotlivé služby a) bez udání důvodu, b) jestliže nedojde k uzavření nové Smlouvy o přepravě (náhradního dopravy ) dle čl. 4.2. těchto VOP, c) z důvodů porušení povinnosti Agentury vyplývajících ze smlouvy. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy Klient doručí Agentuře popřípadě prodejci, kde Dopravu zakoupil. V oznámení Klient uvede jméno, příjmení, adresu a číslo objednávky dopravy/číslo daňového dokladu. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

4.2.2. Agnetura je oprávněna před zahájením Dopravy nebo čerpáním jednotlivé služby od smlouvy odstoupit a) z důvodu zrušení Dopravy či z důvodu zrušení jednotlivé služby, nebo b) z důvodu porušení povinnosti Klientem, vyplývající ze smlouvy. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručí Agentura Klientovi na adresu uvedenou ve smlouvě. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení.

4.2.3. Není-li důvodem odstoupení Klienta od smlouvy porušení povinností Agentury, nebo odstoupí-li od smlouvy Agentura z důvodu porušení povinnosti Klientem, je Klient povinen uhradit odstupné ve výši uvedené v odst., 4 .2.4 těchto VOP a Agentura vrátí ,co od něj na úhradu Dopravy obdržela.

4.2.4. Klient má po dohodě s Agenturou u vybraných a dopředu takto označených akcí možnost změnit termín Dopravy či Dopravy a k tomu zakoupených služeb za jiný termín, pokud to kapacita a možnosti nově zvoleného termínu umožňují. Tato změna je bezplatná a je možná jen 14 a více dní před čerpáním Dopravy či první objednané, zakoupené a uhrazené služby. Změna musí být provedena písemně a musí obsahovat původní zakoupený termín, přesnou specifikaci zakoupených služeb, jména klientů, kterých se tato změna týká, nový termín, trasu a specifikaci nově objednaných služeb.

4.2.5. Sjednanou cenou se rozumí konečná prodejní cena vč. všech fakultativních služeb.

4.2.6 V případech, kdy cenu, příp. část ceny Dopravy nebo jednotlivé služby Klient uhradil formou plnění z Benefity programu Klient i Agentura ve věci úhrady odstupného postupují v souladu se stanovenými podmínkami pro jejich uplatnění a přijímání.

4.3. Klient je zejména povinen:

4.3.1. uvádět a poskytovat úplné a pravdivé údaje, jež jsou nejen podstatnou náležitostí smlouvy uzavírané s Agenturou, ale i nezbytné pro řádné zajištění a poskytnutí služeb Agentury vyplývající ze Smlouvy o přepravě;

4.3.2. uhradit sjednanou cenu přepravy a všech služeb, které jsou doplňkem přepravy dle podmínek Smlouvy o přepravě a těmito VOP, případně i Zvláštními podmínkami přiloženými ke Smlouvě o přepravě;

4.3.3. nastoupit ve stanoveném čase k přepravě, resp. se dostavit na stanovené místo odjezdu ve stanoveném čase a prokázat se řidiči, technickému doprovodu či jinému oprávněnému zástupci Agentury příslušnou Smlouvou o přepravě;

4.3.4. mít u sebe všechny potřebné doklady (platný cestovní doklad, vízum, doklad o zdravotním pojištění apod.) požadované pro vstup do všech zemí tranzitu i země pobytu;

4.3.5. dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje, nebo projíždí. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese Klient. V případě, že Klientovi celní nebo policejní orgány nedovolí pokračovat v cestě, nemá nárok na vrácení ceny dle Smlouvy o přepravě a to ani její části či jinou náhradu;

4.3.6. řídit se pokyny pro účastníky přepravy, uposlechnout a řídit se pokyny dopravce, řidiče nebo jiné osoby pověřené Agenturou k zajištění bezpečné a klidné přepravy;

4.3.7. vzniklé závady bezodkladně oznámit řidiči, dopravci či jiné osobě pověřené Agenturou , nebo pokud nelze tímto způsobem, pak po ukončení přepravy písemně přímo Agentuře;

4.3.8. dodržovat další povinnosti, stanovené příslušnými právními předpisy;

4.3.9. předem informovat Agenturu o tom, že Klient či některá ze spolucestujících osob je cizím státním příslušníkem;

4.3.10. zajistit doprovod a dohled zletilé osoby u osob mladších 15 let a souhlas zákonných zástupců u osobmladších 15 let s doprovodem třetí osobou, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje;

4.3.11. předložit souhlas zákonných zástupců v případě, že klient starší 15 let a mladší 18 let hodlá uzavřít Smlouvu o přepravě;

4.3.12. dodržovat striktně nekuřácké prostředí po celou dobu přepravy v prostorách dopravního prostředku;

4.3.13. dodržovat limity zavazadel, které jsou rovněž uvedená na www..klikniacestuj.eu, zajistit si jejich označení jmenovkou;

4.3.14. nepřevážet jakékoliv měkké či tvrdé drogy či jiné omamné či psychotropní látky, do vozidla nevnášet předměty, nápoje či potraviny, které mohou vzhledem ke svým vlastnostem snadno způsobit znečištění nebo poškození vozidla, přepravovaných osob či věcí;

4.3.15. během přepravy mít po celou dobu zapnutý bezpečnostní pás;

4.3.16. během přepravy nerušit ostatní spolucestující nevhodným chováním a vyhnout se nadměrné konzumaci alkoholu, dodržovat zákaz konzumace omamných a psychotropních látek;

4.3.17. zdržet se jednání, kterým by mohlo dojít ke škodám na zdraví nebo majetku ostatních spolucestujících, třetích osob či Agentury a uhradit případnou škodu, kterou způsobí;

4.3.18. Klient, který uzavřel Smlouvu o přepravě ve prospěch třetích osob, je dále povinen seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu uzavřel se všemi podmínkami smlouvy, s těmito VOP, příp. Zvláštními podmínkami, jež jsou přiloženy ke smlouvě a dalšími informacemi, které obdržel, nebo na které je v těchto VOP odkazováno. Klient je dále povinen zabezpečit, aby osoby, v jejichž prospěch smlouvu uzavřel, plnili základní povinnosti Klientů, jejichž nositelem může být jen jednotlivý cestující.

4.4. Klient, který bez zavinění Agentury nevyčerpá všechny sjednané služby, nemá právo na jejich náhradu.

5. Cena

5.1. Cena přepravy a ostatních s přepravou souvisejících služeb, které jsou doplňkem přepravy a která je stanovena v příslušné Smlouvě o přepravě, je stanovena jako smluvní a vychází z cen uvedených na webových stránkách www.klikniacestuj.eu.

5.2. Cena zahrnuje pouze služby, které jsou výslovně uvedeny ve Smlouvě o přepravě.

5.3. Případné slevy vyhlášené Agenturou po datu podpisu Smlouvy o přepravě nezakládají Klientovi právo na využití těchto slev pro již uzavřenou Smlouvu o přepravě.

6. Platební podmínky

6.1. Cenu dle příslušné Smlouvy o přepravě je Klient povinen uhradit před zahájením přepravy dle splatnosti ve Smlouvě.

6.2. Pokud není ve Smlouvě o přepravě dohodnuto jinak, je Klient povinen uhradit cenu nejpozději do 3 dnů od odeslání závazné objednávky a uzavření Smlouvy o přepravě. Při porušení tohoto závazku je Agentura oprávněna od smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že dojde k uzavření Smlouvy o přepravě v době kratší než 14 dnů před zahájením přepravy, je cena dle příslušné Smlouvy o přepravě splatná v okamžiku zaslání závazné objednávky a uzavření Smlouvy o přepravě.

6.4. Klient je povinen uhradit cenu, bankovním převodem, platební kartou či formou Benefity programu (čerpání formou Benefity programu upřesněno na www.klikniacestuj.eu) nebo u třetí osoby, která uzavření Smlouvy zprostředkovala, anebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Agentury 2000391776/2010 Cena je v případě bezhotovostního převodu uhrazena dnem jejího připsání na účet Agentury.

6.5. V případě prodlení s řádným zaplacením ceny podle ustanovení tohoto čl. 6 VOP se Klient zavazuje zaplatit Agentuře úrok z prodlení ve výši 1 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě nutnosti vymáhání pohledávek Agentury za Klientem je Klient povinen Agentuře nahradit veškeré náklady s tím spojené, včetně nákladů právního zastoupení.

7. Přepravní podmínky

7.1. Agentura se zavazuje Klientovi předat nejpozději 7 dnů před zahájením přepravy finální instrukce k místu, času odjezdu, případně místu a času vyzvednutí u svozu z ČR a kontaktní údaje na řidiče či jiného pověřeného zástupce Agentury.

7.2. Agentura se zavazuje, že přeprava bude zajištěna vozidlem, které bude splňovat veškeré zákonné požadavky v zemích EU a bude mít následující vlastnosti:

7.2.1. během cesty možnost promítání filmů (v autobuse a minibuse);

7.2.2. prodej studeného i teplého občerstvení během přepravy;

7.2.3. striktně nekuřácké prostředí.

7.3. Agentura se zavazuje, že přeprava bude zajištěna kvalifikovaným a uniformovaným řidičem či řidiči, kteří budou v dostatečném počtu pro vykonání přepravy vč. povinných přestávek v souladu s právními předpisy ČR i třetích zemí, kde bude přeprava realizována.

7.4. Agentura má právo podle počtu cestujících na jakoukoliv část přepravy vybrat ten nejvhodnější dopravní prostředek (autobus, minibus, minivan nebo osobní vůz).

7.5. Pokud se Klient ani do 15 minut po plánovaném a Klientovi oznámeném čase odjezdu nedostaví na uvedené místo vyzvednutí/odjezdu, má Agentura právo uskutečnit přepravu bez tohoto Klienta a takový Klient je z přepravy vyloučen.

7.6. V průběhu přepravy Agentura , v souladu s právními předpisy zemí, kde je přeprava realizována, uskutečňuje povinné bezpečnostní přestávky (zpravidla 20 minut po každých 3–4 hodinách jízdy) pro řidiče a dále hygienické zastávky pro účastníky přepravy. Klient je povinen dodržovat předem ohlášenou délku takové přestávky.

7.7. Z důvodu rozdílných časů příjezdů autobusů do ČR z různých středisek, se výjimečně může stát, že Klienti se zajištěným rozvozem do dalších míst v ČR, mohou v centrálních místech Brno, Praha apod. čekat na autobus, který je dále přepraví do jejich konečného místa svozu. Za případnou újmu tím způsobenou nenese Agentura odpovědnost.

7.8. Klient je povinen při plánování návazného spojení z místa ukončení přepravy v ČR brát v úvahu možnost vzniku zpoždění. Za škody vzniklé zpožděním, výpadkem jízdy nebo zmeškáním dalšího spojení, které dopravce Agentury prokazatelně nezavinil, nenese žádnou odpovědnost.

7.9. Ve vozidle není dovoleno konzumovat omamné a psychotropní látky a s sebou donesené alkoholické nápoje. Cestující, který bude jevit známky opilosti nebo bude pod vlivem omamných látek, nebude k přepravě přijat, resp. může být z přepravy vyloučen.

7.10. V zavazadle přepravovaném mimo prostor pro cestující nesmí být přepravovány peníze, šeky, platební karty, cenné papíry nebo ostatní cennosti, obchodní či jiné osobní dokumenty, pasy či jiné osobní identifikační doklady, klíče, mobilní telefony, šperky a předměty z drahých kovů, fotoaparáty, videokamery nebo jiné elektronické přístroje, umělecké a křehké předměty apod.

7.11. Zavazadlo, vyžaduje-li to jeho povaha, musí být baleno tak, aby jeho obsah byl chráněn před ztrátou nebo poškozením, aby nemohlo způsobit škodu osobám, poškodit vozidlo, jiná zařízení, jakož i ostatní zavazadla nebo jiné předměty.

7.12. Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné a dále zejména zbraně, věc výbušná, jedovatá, radioaktivní, těkavá nebo žíravá, věc, která může způsobit nákazu apod.

7.13. Není-li ve Smlouvě o přepravě stanoveno jinak, je povolená váha a množství zavazadel stanovena takto:

a) Pro letní výlety a pobyty – jedno zavazadlo do hmotnosti 25 kg pro uložení do zavazadlového prostoru vozidla a jedno příruční zavazadlo (palubní) do hmotnosti 5 kg pro uložení v prostorách vozidla určené pro cestující.

b) Pro zimní jednodenní výlety a pobyty – jedno zavazadlo do hmotnosti 25 kg, jeden pár lyží či snowboardu, jedna taška na boty pro uložení do zavazadlového prostoru vozidla a jedno příruční zavazadlo (palubní) do hmotnosti 5 kg pro uložení v prostorách vozidla určené pro cestující. Příruční zavazadlo, které má klient u sebe lze umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího. Zavazadlo musí být ve voze uloženo tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost nebo zájem cestujících osob, případně podle pokynů řidiče nebo pověřeného zástupce Agentura . Agentura neodpovídá za zavazadla a věci umístěné v prostoru pro cestující.

7.14. Přeprava zvířat není povolena. Ve vozidle lze přepravovat pouze vodící a asistenční psy (náležitě označené a s průkazem), doprovázející osobu s průkazem ZTP/P či cvičitele jen na vyžádání a po potvrzení Agentura . Tito cestující jsou pak povinni zajistit, že zvíře neznečistí nebo nepoškodí vozidlo či neohrozí ostatní cestující. Přeprava těchto zvířat je možná jen, pokud je to Smlouvou o přepravě ujednáno nebo na vyžádání a po potvrzení Agentury a to za poplatek ve výši 1.000,-Kč.

7.15. Agentura nezajišťuje asistenční služby pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace. Vozidla dopravce nejsou bezbariérová.

7.16. Přeprava, jízdních kol, koloběžek apod. je u konkrétních pořádaných akcí povolena. Přeprava těchto předmětů je možná v případě, pokud je to Smlouvou o přepravě ujednáno, nebo na´vyžádání, v určených termínech a u konkrétních akcí po potvrzení Agentury a to příp. za předem dohodnutý a uhrazený poplatek za tuto službu popř. U konkrétních, dopředu specifikovaných akcí zdarma..

7.17. Přeprava nadpočetných a nadměrných zavazadel, je možná jen, pokud je to Smlouvou o přepravě ujednáno nebo na vyžádání a po potvrzení Agentura a za poplatek ve výši 500,- Kč. Agentura si vyhrazuje právo na odmítnutí zavazadla do přepravy z důvodu nenahlášení nadpočetných, či nadměrných zavazadel při objednávce.

8. Technický doprovod

8.1. V ceně přepravy u dopředu specifikovaných akcí je i služba technického doprovodu. Technickým doprovodem je pracovník Agentury, který bude Klientům asistovat během přepravy, při nástupu do dopravního prostředku a výstupu na cílovém místě a rovněž při návratu do České republiky. U jednodenních či kratších akcí tyto služby může zajišťovat jeden z řidičů.

9. Odstoupení od smlouvy a odstupné

9.1. Klient má právo kdykoliv před zahájením přepravy odstoupit od Smlouvy o přepravě bez udání důvodu. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení Agentuře o odstoupení od smlouvy. Klient je pak v případě odstoupení od Smlouvy o přepravě povinen Agentuře uhradit následující odstupné podle počtu dnů před termínem zahájení přepravy, kdy bylo odstoupení doručeno Agentuře. Výše odstupného, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak, je stanovena takto:

Výše odstupného při odstoupení od smlouvy, není-li ve smlouvě sjednáno jinak, je stanovena na osobu následovně. V případě, že Klient odstoupí od smlouvy :

a) 30 a více dní před zahájením Dopravy či čerpání první objednané služby dle Smlouvy výše odstupného činí 10% na osobu

b) 29-0 dní před zahájením Dopravy či čerpání první objednané služby dle Smlouvy výše odstupného činí 100% sjednané ceny na osobu

9.2. Toto odstupné je splatné ihned. Agentura má právo započítat odstupné proti již zaplacené ceně dle Smlouvy o přepravě ze strany Klienta a vrátit Klientovi zbytek peněz do 14 dnů od doručení odstoupení Agentuře.

9.3. Agentura má právo od Smlouvy o přepravě odstoupit v případě zrušení přepravy z objektivních důvodů nemajících původ na straně Agentura . V takovém případě má Klient právo na vrácení 100% zaplacené ceny dle Smlouvy o přepravě. Tato částka bude Klientovi vrácena zpět bezhotovostním převodem na účet, ze kterého částku posílal nebo který Klient Agentura bezodkladně určí, a to do 14 dní od odstoupení od Smlouvy o přepravě.

9.4. Agentura má rovněž právo od Smlouvy o přepravě odstoupit v případě porušení povinností ze strany Klienta, stanovených ve smlouvě a těmito VOP. V případě takového porušení je Klient povinen zaplatit Agentuře odstupné ve výši stanovené v čl. 9.1. těchto VOP.

9.5. Účinky odstoupení ze strany Agentury nastávají dnem doručení písemného oznámení Klientovi o odstoupení od smlouvy s uvedením konkrétního důvodu odstoupení.

9.6. V případě odstoupení Agentury od Smlouvy o přepravě z důvodů porušení povinnosti Klienta po zahájení přepravy předá Klientovi toto odstoupení (oznámení o vyloučení z přepravy s uvedením konkrétního důvodu) řidič nebo jiná osoba pověřená Agenturou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají předáním odstoupení Klientovi. Odstoupením zaniká povinnost Agentury poskytovat Klientovi jakékoli služby dle Smlouvy o přepravě. Klientovi v takovém případě nevzniká nárok na vrácení zaplacené ceny ani její poměrné části, a Klient je povinen uhradit Agentury náklady vzniklé v souvislosti s jeho přepravou zpět namísto odjezdu a případnou jí vzniklou újmu.

9.7. Nenastoupí-li Klient k odjezdu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo je vyloučen z přepravy z důvodu porušení povinnosti stanovené v čl. 4.3.3. a 4.3.4., nemá nárok na vrácení jím zaplacené ceny ani její poměrné části či jinou další náhradu.

9.8. Klient není oprávněn odstoupit od Smlouvy o přepravě v průběhu přepravy.

10  Reklamace

10.1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve Smlouvě o přepravě, vzniká Klientovi právo na reklamaci. Reklamaci má právo Klient uplatnit ve všech provozovnách Agentury nebo u třetí osoby, která Smlouvu o přepravě zprostředkovala.

10.2. Klient je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu takové vady dozví, nejlépe již u řidiče pověřeného Agenturou nebo jiného pověřeného zástupce Agentury, přímo v místě poskytovaných služeb tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno během přepravy. Nevytkne-li Klient vadu přepravy bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu nepřizná, jestliže Agentura namítne, že Klient neuplatnil své právo ani do šesti měsíců od skončení přepravy.

10.3. Klient je povinen poskytnout potřebnou součinnost při řešení reklamace.

10.4. Uplatnit reklamaci může Klient v jakékoliv formě s uvedením data, obsahu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. O přijetí reklamace vydá pověřený zástupce Agentury písemné potvrzení o přijetí reklamace. 10.5. Dojde-li ke ztrátě předaného zavazadla nebo zjistíli Klient při výdeji předaného zavazadla zjevnou porušenost nebo neúplnost zavazadla nebo okolnosti tomu nasvědčující, požádá ihned řidiče nebo jiného pověřeného zástupce Agenturou o zjištění stavu předaného zavazadla a o sepsání zápisu. Tento zápis tvoří nezbytnou součást reklamace.

10.6. Veškeré podmínky při uplatňování reklamace, způsob uplatnění, postup při vyřízení, apod., obsahuje Reklamační řád Agentury“, který je k dispozici na webových stránkách Agentury www.klikniacestuj.eu, v provozovnách Agentury či u třetí osoby, která uzavření Smlouvy o přepravě zprostředkovala.

11. Odpovědnost za újmu

11.1. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a případně následek není závislý na vůli, činnosti a postupu Agentury (vyšší moc), nebo okolnosti, které jsou na straně Klienta, kvůli kterým Klient zcela nebo z části nevyužije sjednaných a zaplacených služeb, Klientovi nevzniká nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

11.2. Agentura neodpovídá za újmu vzniklou Klientovi, kterou si Klient způsobil sám nebo ji způsobila třetí osoba, která není spojena s Agenturou. Agentura dále neodpovídá za újmu na zdraví Klienta nebo za škodu na věcech přepravovaných společně s Klientem či věcech, jež měl Klient u sebe, jestliže újma/škoda nebyla způsobena okolnostmi, které mají původ v provozu, nebo jí nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

11.3. Klient je odpovědný za škody jím způsobené Agentuře, na vozidle během přepravy ostatním spolucestujícím a jiným osobám.

11.4. Agentura nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku odcizení věcí Klienta v přepravním prostoru vozidla pro cestující.

11.5. Agentura v případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně Klienta nebo vyšší moci nenese odpovědnost za individuální náklady Klienta a jeho spolucestujících nad rámec služeb zajištěných v rámci Smlouvy o přepravě od Agentury (např. Ubytování, pojištění, víza , vstupné atd.).

11.6. Náhradu škody vzniklou z porušení závazku Agentury vyplývající ze Smlouvy o přepravě není Agentura povinna nahradit nad částku přesahující omezení v souladu s mezinárodními smlouvami kterými je ČR vázána. V autobusové dopravě se odpovědnost řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové přepravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 ze dne 16.2.2011.

12. Pojištění

12.1. V ceně přepravy je zahrnuto pojištění cestujících během přepravy v dopravním prostředku, léčebných výloh v souvislosti s přepravou osob.

12.2. Osobní cestovní pojištění v ceně zahrnuto není. Agentura doporučuje uzavřít individuální pojištění pro´cesty a pobyt. Pojištění lze sjednat i při uzavírání smlouvy prostřednictvím Agentury

13. Zpracovávání osobních údajů

13.1. Za účelem uzavření Smlouvy o přepravě Agentura se souhlasem Klienta zpracovává osobní údaje Klienta v rozsahu titul., jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. jím uvedenou jinou kontaktní adresu. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je neuzavření závazné objednávky a Smlouvy o přepravě.

13.2. Za účelem evidence Klientů ve věrnostním systému a se souhlasem Klienta Agentura zpracovává osobní údaje Klienta v rozsahu titul jméno, příjmení, datum narození bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu. Poskytnutí uvedených údajů a souhlas s jejich zpracováním je dobrovolný. Nesouhlas se zpracováním uvedených údajů má za následek nezařazení Klienta do věrnostního systému pro poskytování věrnostních slev a nabídek služeb Agentury.

13.3. Za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných je Agentura oprávněna zpracovávat jméno, příjmení a adresu Klienta. Podrobnosti o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu Klienta je Agentura dále oprávněna zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

13.4. Poskytnuté osobní údaje Klienta dle předchozích ustanovení mohou být zpřístupněny zaměstnancům Agentury a pověřenému zpracovateli a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu Klienta těm, jež jsou oprávněni šířit jménem Agentury obchodní sdělení Agentury dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

13.5. Uzavřením Smlouvy o přepravě ve prospěch třetích osob Klient potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí osobních údajů těchto osob a k poskytnutí souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů, zpřístupněním a předáváním za účelem uzavření Smlouvy o přepravě a v rozsahu dle odst. 14.1. tohoto článku VOP a příp. i k vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním a zpřístupněním jejich osobních údajů v rozsahu a za účelem dle odst. 14.2. tohoto článku VOP.

13.6. Uzavřením Smlouvy o přepravě Klient vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Agentura zpracovávala, shromažďovala a zpřístupňovala osobní údaje Klienta, a v případě, že Klient uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle § 1767 OZ, také osobní údaje třetích osob ve smlouvě uvedených za účelem a v rozsahu dle odst. 14.2. tohoto článku VOP.

13.7. Osobní údaje poskytnuté v rozsahu a k účelu podle odst. 14.1. tohoto článku VOP je oprávněn zpracovávat a shromažďovat Agentura nebo jí pověřený zpracovatel po dobu 5 let od skončení přepravy a za účelem a v rozsahu podle odst. 14.2. tohoto článku VOP po dobu členství Klienta ve věrnostním systému Agentury. Po uplynutí této lhůty a skončení členství Klienta ve věrnostním systému je Agentura povinna osobní údaje zlikvidovat.

13.8. Osobní údaje Klienta zpracovávané v rozsahu a k účelu podle odst. 14.3. tohoto článku VOP Agentura nebo jí pověřený zpracovatel nesmí dále zpracovávat, pokud s tím Klient vyslovil písemný nesouhlas.

13.9. Poskytnuté osobní údaje Klienta v rozsahu a k účelu podle tohoto článku VOP budou zpracovávány Agenturou i pověřeným zpracovatelem automatizovaněi manuálně a v elektronické i tištěné formě.

13.10. Při zpracovávání osobních údajů Klienta je Agentura povinna dbát, aby neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života. 14.11. Klient má právo souhlas se zpracováním svých osobních dat dle tohoto článku VOP kdykoli písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu Klienta má Klient právo zdarma odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení Agentury dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb. 14.12. Klient má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 citovaného zákona č. 101/2000 Sb.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Agentura je oprávněna postoupit pohledávku za Klientem na třetí osobu bez Klientova souhlasu. Klient je oprávněn postoupit pohledávku za Agenturu ze Smlouvy o přepravě pouze na základě předchozího písemného souhlasu Agentury.

14.2. Klient se ve smyslu § 1794 odst. 2 občanského zákoníku vzdává práva požadovat zrušení Smlouvy o přepravě a navrácení původního stavu z důvodu případného neúměrného zkrácení a zároveň prohlašuje, že plnění na základě Smlouvy o přepravě přijímá za tam dohodnutou cenu, přičemž Klient prohlašuje, že takovou cenu nepovažuje za hrubě nepoměrnou k poskytnutému protiplnění.

14.3. Klient na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností pro případ, že by se po uzavření Smlouvy o přepravě změnily okolnosti do té míry, že se plnění podle Smlouvy o přepravě stane pro něj obtížnější.

14.4. Je-li Klient v prodlení s uhrazením jakéhokoli dluhu vůči Agentuře na základě Smlouvy o přepravě, vzniká Agentuře právo na další úroky z prodlení i v případě, že výše úroků činí již tolik, co jistina dluhu. Ustanovení § 1805 občanského zákoníku se nepoužije.

14.5. Veškeré změny a doplnění Smlouvy o přepravě vyžadují písemnou formu. Povinnost písemné formy se vyžaduje rovněž pro prominutí jakéhokoli dluhu vzniklého na základě nebo v souvislosti se Smlouvou o přepravě.

14.6. Obsah práv a povinností stran ze Smlouvy o přepravě se vykládá v prvé řadě vždy podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy o přepravě a těchto VOP. K úmyslu jednajícího lze přihlédnout, jen není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání se použijí ostatní zákonná pravidla pro určení obsahu práv a povinností stran. K tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy o přepravě, se v takovém případě přihlíží, jen není-li to v rozporu s obsahem anebo smyslem a účelem Smlouvy o přepravě a těmito VOP. Smlouva o přepravě vyvolává jen právní následky, které jsou v ní vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona.

14.7. K jakýmkoli dodatkům nebo odchylkám od návrhu Smlouvy o přepravě, které by učinil Klient, se nepřihlíží a Smlouva o přepravě je uzavřena pouze s obsahem uvedeným v návrhu, jak byl předložen Agenturou a těmito VOP, ledaže tyto dodatky nebo odchylky Agentura přijme výslovně.

14.8. Pokud některé z ustanovení Smlouvy o přepravě či těchto VOP je nebo se stane neplatným, zdánlivým či neúčinným, neplatnost, zdánlivost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost Smlouvy o přepravě jako celku ani jiných ustanovení Smlouvy o přepravě, pokud je takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy o přepravě. Strany se zavazují takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

14.9. Práva a povinnosti stran, které neupravují tyto VOP, se řídí platnými právními předpisy České republiky.

Tyto VOP jsou účinné od 1.7. 2016